دسته: دانستنی های مذهبی

فروردین ۲۸
آداب زیارت به نیابت؛ چگونه به نیابت از دیگران زیارت کنیم؟

آداب زیارت به نیابت روشی ساده دارد؛ در واقع می‌توان به نیابت از دیگران زیارت انجام داد…